المنت های فوق حرارتی


المنت های فوق حرارتی فلزی و معدنی molybdenum disilicide heating element
امروزه در دنیا انواع المنت های الکتریکی به دلیل عدم اکسیداسیون زودهنگام و عدم تشکیل گازهای زائد به عنوان تمیز ترین تبادل گر گرما معرفی می شوند. والبته از ویزگی یکنواختی حرارت در تمامی نقاط محفظه باید یاد کرد.
error: Content is protected !!