سرامیک های نسوز


سرامیک های نسوز (رولر، بیم، پروفیل، صفحه و ...)alumina/silicon carbide products
رولر، لوله، پروفیل و صفحه نسوز سرامیکی تا 1800 درجه سانتیگراد
 
error: Content is protected !!