فوق حرارت های معدنی

فوق حرارت های معدنی


فوق حرارت های معدنی (سیلیکون کارباید– دی سیلیساید – سوپر – سوپرتال) با تشعشعات آزاد کارکرد در دماهای 1400 – 1600 – 1800 درجه سانتیگراد
Molybdenum disilicide heating elements
error: Content is protected !!