کوره های تادمای 1100 درجه

کوره های تادمای 1100 درجه


کوره های پخت و لعاب سرامیک. کاشی تزئینی، چینی بهداشتی و مظروف.
عملیات حرارتی و ذوب فلزات. تحقیقاتی، آزمایشگاهی و کاملاً سفارشی
با بهره گیری از محاسبات و قطعات اروپایی معتبر
error: Content is protected !!